Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

HETA - Härnösands Energitekniska Arena


Ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb och maskinhall gällande energi och industri.

Härnösands Energitekniska Arena erbjuder funktioner som energiomvandlande utrustning med olika turbiner, förbränningsutrustningar samt värmepumpar, kylmaskiner, sol-el och fastbränsle. Allt från små enkla labbskalor till kommersiell skala, uppkopplade och helt tillgängliga för utbildningsändamål.

Vår utrustning kan även nyttjas för olika analyser, utvärderingar och tester av kommersiella produkter, för bedömning av funktion och kvalitet, eller för vidareutbildning av personal genom praktiska laborationer i kombination med teori.

Allt handleds av kompetent personal från Heta Utbildningar, Yrkeshögskolan i Härnösand.

Kolla runt på arenan i vår 360-vy

Klicka här för att gå en rundtur i Härnösands energitekniska arena. Länk till annan webbplats.

 

Teknisk information

 • Unik anläggning, enda i sitt slag i Sverige.

 • Ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb som enkelt kan förändras modulärt på grund av sin grundläggande infrastruktur.

 • Stor kylvattenbassäng som kan agera temperatursänka för godtycklig process, kapacitet momentant ca 75MW.

 • Fullskaleanläggning med:
  - Ångpanna
  - Kondensturbin
  - Matarvattensystem
  - Spädvattenberedning
  - State of the art kontrollsystem
  - Unikt översiktlig installation för system- och komponentkännedom.

 • Ånganläggningen kan köras med produktion mot Härnösands fjärrvärmenät, mot turbin med broms och momentvåg eller direktkondenseras i egen lågtemperaturackumulator med kyltorn.

 • Hjälpaggregat bestående av fullstor fartygsdiesel med 3-fas 400V generator som kan fasas ut på nätet eller belastas med resistiv last och kylas av kylvattenbassäng.

 • Moderna labb för förnybar energi såsom:
  - Vindkraft
  - Sol-el
  - Batterilager
  - Solvärme
  - Biobränslen
  - Värmepumpar
  - Komfortkyla
  - Fjärrvärmeundercentral i både villa- och flerbostadshusstorlek
  - Inneklimatutrustning i fullskala

 • Stor tryckluftanläggning med tork och rening för instrumentluftkvalitet.
  Kraftig elanslutning mot stadsnätet på ca 800 ampere för att nyttja el eller att leverera.

 • Fullstor supportverkstad för bland annat metallbearbetning och sammanfogning med egen bemanning.

 • Möjligheter finns för uppkoppling av värmeanläggningar, motorer eller annan energiomvandlande teknologi mot förbrukare för att experimentellt köras fullskaligt och med maxeffekt.

RES-laboratorium

Nybyggt laboratorium med topputrustning för
"främjande av användningen av energi från förnyabara energikällor"

I EU:s Förnybartdirektiv fastslås att andelen energi från förnybara energikällor ska vara minst 32 % år 2030.

En av de åtgärder som beskrivs i direktivet för att nå målet är att varje land i Europa ska ha ett utbildnings- och certifieringssystem för installatörer av värmepump-, solel-, solvärme- och bioenergianläggningar.

Heta Utbildningar i Härnösand har på uppdrag av Energimyndigheten och i samarbete med de olika branschorganisationerna tagit fram nya utbildningsprogram som svarar mot kraven i direktivet och som innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Vi har byggt upp ett laboratorium som är kopplat till dessa utbildningar. Nedan beskriv i korthet en del av de labbar som kan genomföras.

Här hittar du våra utbildningar Öppnas i nytt fönster.

Solel

Syfte/mål 

 Innehåll 

 Utrustning 

 

Veta hur komponenterna ser ut och dess placering

 

 Identifiera komponenter på befintligt solelsystem

 

Kommersiell solelanläggning

 

Kunna kretsens uppbyggnad

 

Rita apparat- och kopplingsschema över en installation

 

Identifiera fel och risker

Kommersiell solelanläggning

 

Förstå solcellernas specifika egenskaper

 

 

Mäta tomgångsspänning och kortslutningsström samt m h a variabel belastning bestämma Pmax manuellt 

 

Testrigg + mätutrustning

 

 

Förstå solcellernas specifika egenskaper

 

 

Mäta avgiven effekt med och utan skuggning på en standardmodul med mono-kristallina solceller 

 

Testrigg + mätutrustning

 

 

Förstå effekter av skuggning

 

 Redogöra för ström och spänningsförhållanden i en modul vid skuggning 

 

Kurslitteratur och mätresultat från labben 


Solvärme

Det finns kommersiella anläggningar där deltagarna kan identifiera komponenter och dess inbördes läge. Det finns även testriggar för uppmätning av avgiven effekt, P, vid olika flöden/temperaturer och beräkning av solfångarmodulens verkningsgrad.

 

Värmepumpar

Syfte/mål 

 Innehåll 

 Utrustning 

 

Veta hur komponenterna ser ut och dess placering 

 

 

Identifiera komponenter på befintlig värmepump 

 

 

Kommersiell värmepump 

 

Kunna kretsens uppbyggnad

 

 

 Rita schematiskt flödesschema över en värmepump 

 

 Kurspärm

 

 

Lära sig mäta/beräkna effekt och COP 

 

Mäta effekt och värmefaktor

 

 

Testrigg + mätutrustning 

 

Förstå värmepumpens specifika egenskaper

 

 Upprätta kapacitetsdiagram

 

 

 Testrigg + mätutrustning 

 

Kunna ställa diagnos på funktion 

Analys/inläsning om överhettning och underkylning 

 Mätresultat + kurspärm 

 

Bioenergi

Syfte/mål 

 Innehåll 

 Utrustning 

Veta hur komponenterna ser ut och dess placering

 

 

Identifiera komponenter på befintlig ved/pelletsanläggning 

 

 Kommersiell anläggning 

 

Kunna kretsens uppbyggnad

 

 

 Rita flödesschema över en installation 

 

 Färdigställ ritning 

 

Kunna mäta på och analysera rökgaser  

 

Göra en rökgasanalys map CO, CO2 (O2), rökgastemp och ʎ-värde samt förbrännings-verkningsgrad 

 

Ved/pelletspanna i drift samt rökgasanalysator

Uppnå optimal förbränning 

 

Kontrollera och analysera mätvärden 

 

Ved/pelletspanna i drift samt rökgasanalysator 

Kunna de viktigaste faktorerna för att uppnå bästa för-bränningsverkningsgrad vid ved/pelletseldning

 

Analysen enligt ovan samt inläsning i kurslitteraturen 

 

 Mätresultat samt Kurslitteratur 

 

Kunna definiera förbrännings-, pann- och systemverkningsgrad

 

 Genomförs med kurslitteratur och labbresultat som bas

Kurspärm + labbresultat

 


 

 

 

 

Verktyg


 

  

  

 

Medarbetare


 

 

 

 

Medarbetare