Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Underhållsutbildningar för företag

Man i skyddskläder som kapar. Det flyger gnistor.

Behöver din personal bredda eller fördjupa sina kunskaper? Behöver gamla kunskaper fräschas upp eller uppdateras utifrån dagens regelverk?

Yrkeshögskolan Härnösand har ett mycket brett utbud av utbildningar inom underhållsområdet. Vi erbjuder dig ett flexibelt koncept där du själv plockar russinen ur kakan utifrån vad du behöver och vill ha.

Tillsammans skräddarsyr vi din optimala underhållsutbildning!

Vårt utbud

Har du andra behov? Hör av dig så skräddarsyr vi er utbildning!

Utbildning och studiemiljö

Vi varvar teori med praktiska övningar i våra 2600 kvadratmeter stora lokaler, en laborativ miljö som är DEN ENDA I SITT SLAG i Sverige. Här har vi under många
år utbildat personal på bland annat kärnkraftverk och värmekraftverk, personal inom pappers- och massaindustrin, samt anställda inom processindustrin.

Vi har fått förtroendet att bedriva certifieringsgrundande kurser, och certifieringsproven utförs också hos oss – en kvalitetsstämpel för både våra
utbildare och vår anläggning.

Kurserna sker på distans med så kallade inneveckor på Heta Utbildningar i Härnösand där praktiska moment och tentamen genomförs. Distansstudier gör att
kursdeltagaren kan studera hemifrån och utbildaren undervisar via webbsändning. Sändningarna spelas in och läggs upp på lärplattformen så att det går att se
dem om och om igen.

Kursdeltagaren får genom oss tillgång till Office 365 som innehåller flera olika program, så som Word, Excel och PowerPoint. Vi bjuder in till testkörning inför
utbildningsstart för att kontrollerna att inloggningar och utrustning fungerar som de ska.

Inneveckorna är fördelade över utbildningstiden. Företaget står själv för kostnader för resa och boende vid dessa träffar.

 

Underhållslogistik - kursinnehåll

 • Reservdelars administration, ekonomi, dokumentation, utbytesdelar och kvalitet.
 • Lagerhållning och praktiska rutiner för förvaring och åtkomst av reservdelar.
 • Koppling mellan reservdelshantering och planerat underhåll, ersättningsdelar, kostnadseffektivitet, garanti- och säkerhetsaspekter.
 • Matcha personalens kompetens med arbetets krav och utföra en riskanalys.
 • I samband med schemaläggning av underhåll identifiera kritiska linjen, tidsuppskatta schemalagda aktiviteter, bedöma uppdragets komplexitet och resulterande krav på underhållsorganisationens och utförarens kapacitet.
 • Planera, organisera och kostnadsredovisa reservdelslager.
 • Tolka underhållsdata och bedöma datauppsättningars relevans och rimlighet.

Underhållsmanagement - kursinnehåll

 • Kopplingen mellan mål för underhåll och företag resp. individ och grupp samt strategier för att uppnå dem.
 • Underhållsstrategier som RCM och TPM samt deras tillämpning.
 • Allmänna principer för tillämpning av underhållsrutiner.
 • Rutiner för hantering av tekniska fel, inhyrd personal, resultatmätning och personalutveckling.
 • Idéer och mål för underhållsverksamheten och hur den kan anpassas efter företagets typ av verksamhet.
 • Ekonomiska och miljömässiga överväganden inom underhållsverksamhet.
 • Mål och fördelar med ständiga förbättringar.
 • Metoder för realisering av förbättringar baserade på erfarenheter och data.
 • Ständig förbättring genom modifiering av konstruktion och utförande.
 • Instruera och leda inhyrd personal för underhållsarbete.
 • Avgöra lämpligt förhållande mellan förebyggande och avhjälpande underhållsverksamhet beroende på förutsättningarna.
 • Planera och utföra förbättringsåtgärder samt verifiera deras resultat genom mätning före och efter.
 • Välja lämpligt underhållskoncept beroende på förutsättningarna.
 • Genom småskaliga förbättringar identifiera och eliminera underhållsmässigt svaga punkter i delsystem och större anläggningar.

Underhållsteknik fördjupning - kursinnehåll

 • De vanligaste tillståndskontrollmetoderna och -hjälpmedlen.
 • Kostnadseffektiv avvägning vid val av tillståndskontrollmetod.
 • Kalibrering av mätdon och instrument, toleranser, mätfel och störningar.
 • Mekaniska, elektriska, datorstyrda, hydrauliska och pneumatiska utrustningar samt i sammanhanget relevant byggnadsteknik.
 • Metoder för återställning och reparation av tekniska utrustningar.
 • Identifiera behovet av återställande reparationsteknik.
 • Välja lämplig återställnings- eller reparationsmetod.
 • Förstå engelsk text med instruktioner och termer rörande underhållstekniken.
 • Praktiskt tillämpa aktuella standarder inom underhållstekniken
 • Tolka resultat av tillståndskontroller inom olika tillämpningsområden och dra slutsatser grundade på dessa.
 • Angripa problem förknippade med analys av mätresultat.
 • Hantera underhållsrelaterad dokumentation, identifiera problem och vid behov föreslå förbättringar och agera därefter.

Systematiskt miljöarbete och kvalitetsledningssystem - kursinnehåll

 • Syfte och mål med kvalitetssäkring och miljöskydd.
 • Kvalitetssäkringsstandarder och -terminologi för underhållsverksamhet.
 • Kvalitets- och miljöledningssystems grundläggande uppbyggnad, relevanta koncept och definitioner.
 • Produktkvalitet och underhållsverksamhetens betydelse för kvaliteten i en produktionsmiljö.
 • Underhållets påverkan på den inre och yttre miljön.
 • Tillämpa kvalitets- och miljökontroll samt dokumentera arbetet enligt för underhållsverksamhet gällande standarder.
 • Ta en aktiv roll som medarbetare i kvalitetssäkrings- och miljöledningsteam.
 • Tillämpa miljöledningsmetoder för att bidra till individens, arbetsstyrkans, samhällets och omgivningens säkerhet.