Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Bli certifierad installatör enligt förnybartdirektivet

Bli certifierad installatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet. De olika kategorierna är:

Certifiering ger konkurrensfördelar

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att marknadsföra den nya certifieringen mot slutkonsument, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Myndigheten planerar att göra det bl.a. genom annonser och information i massmedia och genom de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Som certifierad installatör kommer du och ditt företag också att marknadsföras på Boverkets webbplats, med länkar från bl.a. Energimyndigheten, och på INCERT AB:s hemsida över certifierade installatörer.

Utbildningskrav, förkunskaper och certifiering

För att kunna ansöka om nytt certifikat krävs att man genomgått en av Enrgimyndigheten godkänd utbildning. Efter genomgången utbildning hos Heta Utbildningar genomför Incert en praktisk och teoretisk examination. När du klarat både det teoretiska och den praktiska examinationen kan du skicka in en ansökan till INCERT AB för att bli certifierad.

För att bli certifierad krävs också att du ska ha arbetat 3 år under de senaste 5 åren i den aktuella branschen eller en verksamhet som anknyter till den. Det ska i väsentlig grad avse installation av sådana anläggningar som omfattas av den sökta behörigheten.

T.ex. för att kunna bli certifierad inom solcellssystem måste man ha arbetat med installation av solcellssystem i väsentlig grad. Man kan ha arbetat som konsult eller projektör av solcellssystem och som föreskriften säger ska en väsentlig del kunna kopplas till installation av desamma.

Den praktiska erfarenheten ska styrkas med intyg. Det krävs också att man har en för verksamheten relevant utbildning.

För att gå utbildningen på Heta Utbildningar krävs ingen erfarenhet eller formell utbildning men underlättar vid inlärandet och möjligheterna att klara examinationen. Om du saknar den praktiska erfarenheten kan du certifiera dig senare när du skaffat den. Ett godkännande på det teoretiska och praktiska provet gäller i fem år.

Kraven i sin helhet finns i Boverkets BFS 2015:4 CIN2 Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster. och på INCERT:s hemsida hittar du all information som behövs.

Utbildningsupplägg

Två veckor innan utbildningsdagarna i Härnösand, skickar vi ut studiematerialet med post som du ska läsa igenom innan du kommer till utbildningsstarten. Som stöd i dina självstudier får du tillgång till vår e-learningplattform på vilken det bland annat finns information om utbildningen, inspelade föreläsningar, läsanvisningar och självtester.

En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan utbildningstillfället i Härnösand.

Dag 1 i Härnösand, ägnar vi åt viktiga teoretiska moment i kursen. Dessutom får du information om hur certifieringen går till och vad som krävs.

Dag 2 ägnas åt praktiska moment i solellabbet. Dagen avslutas med en kort individuell genomgång/examination av det praktiska momentet och ett teoretiskt prov

RES

Omcertifiering

Omcertifiering sker genom en förenklad process och består av ett teoretiskt prov som huvudsakligen täcker förändringar de senaste fem åren.

 

Särskilda behov

För examinander med läs- och skrivsvårigheter kan prövning ske på anpassat sätt.

Läs mer om det här

 

Kontakt

Heta Utbildningar i Härnösand.
uppdragsutbildning@harnosand.se

Då vi ofta är i undervisning har vi begränsade möjligheter till telefonsupport.
Du är varmt välkommen att höra av dig via e-post som första steg så ringer vi upp dig

Maria Kalén